Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.hendersonshirts.com

I.    INFORMACJE  
Sklep Internetowy, działający pod adresem www.hendersonshirts.com, prowadzony jest przez: MTM SHIRTS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658279 Kapitał zakładowy 86.000 zł, wpłacony w całości, NIP: 5833226133, REGON: 366332046.

II.    DEFINICJE
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Dodatek – nie stanowiący Towaru element, tworzący lub uzupełniający style i trendy w modzie, możliwy do zamówienia i sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.
2. Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w tym w szczególności dokonująca zakupów.
3. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w sposób informatyczny przez Sprzedawcę, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towaryoraz Dodatki do zakupu oraz umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, jak również wpisanie indywidualnego kodu rabatowego.
6. Prowadzący Sklep - MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000658279 Kapitał zakładowy 86.000 zł, wpłacony w całości, NIP: 5833226133, REGON: 366332046.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
8. Sprzedawca – MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000658279 Kapitał zakładowy 86.000 zł, wpłacony w całości, NIP: 5833226133, REGON: 366332046.
9. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów oraz Dodatków utrzymywana przez Sprzedawcę, poprzez stronę internetową www.hendersonshirts.com
10. Towar – koszule prezentowane jako możliwe do wyprodukowania według indywidualnego zamówienia i sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.
11. Zamówienie – oferta, uszycia i nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie obejmować może także ofertę nabycia Dodatków.

III.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego w tym: zapoznawania się z możliwościami konfiguracji Towaru oraz Dodatków, składania Zamówień, dostarczania Towarów oraz Dodatków Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny Towarów oraz Dodatków, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentuje informacje o możliwości nabycia Towaru uszytego z wybranych materiałów, krojów,dodatków i cech uwidocznionych zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, za wskazaną cenę jednostkową. Wybór cech Towaru następować może jedynie spośród dostępnych do wyboru opcji Towaru. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentuje informacje o możliwości nabycia Dodatków zgodnie z opisem i cechami uwidocznionymi zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, za wskazaną cenę jednostkową. Wybór cech Dodatków następować może jedynie spośród dostępnych do wyboru opcji Dodatków.
3. Informacje o Towarach oraz Dodatkach umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z indywidualnymi cechami Towaru oraz Dodatku, zacenę jednostkową wynikającą z dokonanej konfiguracji, na warunkach opisanych w Regulaminie.
4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne  jest właściwe urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet oraz właściwą przeglądarką internetową. Zalecane przeglądarki to MOZILLA FIREFOX co najmniej 24.0, OPERA w wersji co najmniej 10, GOOGLE CHROME w wersji 28.0 lub nowszej, MS INTERNET EXPLORER w wersji co najmniej 8.0, zapewniające obsługę plików Cookiem oraz skryptów javascript. Inne wersje przeglądarek internetowych aby zapewnić prawidłowe działanie i prezentowanie treści Sklepu Internetowego powinny być zgodne z wersjami wymienionymi powyżej.
5. Każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy obowiązana jest do poruszania się zgodnie z jego funkcjonalnością i powstrzymania się od wszelkich działań mogących ingerować w jego informatyczną treść lub w inny sposób naruszający prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
6. Zamawianie i sprzedaż Towarów oraz Dodatków poprzez Sklep Internetowy obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
8. Sprzedawca otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
a. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
b. dane i informacje, które Klient podaje, są zgodne z prawdą;
c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
9. Klienci mogą kontaktować się z Sprzedawcą pod adresem e-mail: info@hendersonshirts.com

IV.    TOWARY oraz DODATKI
1. Każdy możliwy do zamówienia Towar oraz Dodatek prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego wynika z wyboru dokonanego przez Klienta w ramach określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego w tym maksymalnych i minimalnych rozmiarów. Funkcjonalność Sklepu Internetowego zawiera między innymi przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwych zakładkach i odesłaniach, informacje o jego właściwościach tj.: materiale z jakich może być wykonany, kolorystyce, dodatkach, kroju, poszczególnych rozmiarach a także zawiera konkretną sygnaturę Towaru oraz Dodatku.
2. Każdy Towar zamówiony w ramach Sklepu Internetowego w chwili wysyłania go Klientowi, będzie indywidualnie skonfigurowany, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Dodatek zamówiony w ramach Sklepu Internetowego w chwili wysyłania go Klientowi, będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
3. Towary oraz Dodatki prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru oraz Dodatku rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towaróworaz Dodatków. Ze względu,między innymi, na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru oraz Dodatku.

V.    PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową www.hendersonshirts.com
2. Dokonanie zamówienia w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru oraz Dodatku.
3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, kod, miasto, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na otrzymywanie informacji marketingowych, promocyjnych a także do realizacji zamówień Klienta. Po założeniu Konta Klienta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Login i hasło Klient powinien zachować w poufności.
4. W celu usunięcia Konta Klienta należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o jego usunięcie pod adres info@hendersonshirts.com
5. Złożenie Zamówienia poprzez Sklep Internetowy wymaga przejścia przez poszczególne jego funkcjonalności. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera Dodatek lub konfiguruje Towar wybierającelementy spośród dostępnych opcji, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, w tym między innymi rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana koszula, krój, rozmiar, dodatki, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do Koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu konfiguracji i wyboru Dodatku orazTowaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie„POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do Sprzedawcy. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty kupna Dodatku lub skonfigurowanego indywidualnie Towaru, za cenę wynikającą z wybranych opcji, uwidocznioną w oknie dialogowymSklepu Internetowego oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
6. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Dodatku oraz Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sprzedawcy oraz zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy. Informacja o przyjęciu oferty będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie Sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Dodatku orazTowaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
7. Klient na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego.
8. Koniecznym warunkiem realizacji umowy, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Dodatku oraz Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
9. Ceny Towarów oraz Dodatków uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta jest cena Towaruoraz Dodatku z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
10. Maksymalna wartość Towarów oraz Dodatków objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 600 złotych (sześćset złotych)

VI.    CENY  TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAWY
1. Cena przy każdym Towarze oraz Dodatku prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: https://www.hendersonshirts.com/strona/wysylka
4. Wprowadzone zmiany cen Towarów oraz Dodatków w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez Sprzedawcę Zamówienie.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VII.    FORMY PŁATNOŚCI
1. Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary oraz Dodatki:
a. KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu Przelewy24.pl, należącego do firmy PAYPRO S.A. (PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15,60-327 Poznań, Polska). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl). Realizacja Zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty na konto Sprzedawcy w systemie Przelewy24.pl. Klient dokonując wyboru tego sposobu płatności musi używać służących mu właściwych instrumentów i środków płatniczych w sposób zgodny z prawem.
b. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sprzedawcy.
Numer rachunku: 35 1140 2004 0000 3602 7663 6843
Bank: mBank SA
Dane do przelewu: MTM Shirts Sp. z o.o.
Tytuł przelewu: numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej
c. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar oraz Dodatek dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską lub Pocztą Polską.
2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
3. Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:
a. Klient wybrał płatność należności przez serwis dotpay.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
b. Klient wybrał płatność przelewem, a  należność nie wpłynęła na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;
c. Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
d. Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

VIII.    CZAS  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I  DOSTAWA
1. Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
2. Przy każdym Towarze oraz Dodatku, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
a. w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM - w momencie otrzymania przez Sprzedawcę autoryzacji wpłaty Klienta w systemie DOTPAY;
b. w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 6 Regulaminu;
c. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM - w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na rachunku Sprzedawcy.
3. Do czasu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru oraz Dodatku.
4. Każdy z Klientów będzie informowany przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji  zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie www.hendersonshirts.com
5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
6. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru oraz Dodatku w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić ten fakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@hendersonshirts.com
7. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji  Sprzedawca będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

IX.    REKLAMACJA
1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów oraz Dodatków, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 9. marca 2017r., poz. 683).
2. W szczególności Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Towaru oraz Dodatku, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze lub Dodatku w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru lub Dodatku z umową.
3. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego.
4. W przypadku Reklamacji zaleca się odesłanie Towaru lub Dodatku w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres MTM Shirts Sp z o.o. ul. Szafarnia 11 lok. F8 80-755 Gdańsk z dopiskiem „REKLAMACJA”
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. obecnie w ustawowo określonym terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. W przypadku uznania reklamacji, Towar lub Dodatek wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub Dodatku, lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.
7. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: info@hendersonshirts.com
9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres info@hendersonshirts.com
10. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/...


X.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 9 marca 2017r., poz. 683), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rzeczy -Dodatku. Po upływie 14 dni prawo to wygasa. Aby skorzystać z prawa odstąpienia musi Konsument poinformować Sprzedawcę o swej decyzji o odstąpieniu, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres: info@hendersonshirts.com, ewentualnie pocztą na adres pełnomocnika: MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócone zostaną Konsumentowi wszystkie otrzymaneod Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczeniainnego niżnajtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
3.Konsument chcący odstąpić od umowy ma prawo (choć nie obowiązek) skorzystać z następującego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uznawana jest za niezawartą zaś Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztu odesłania Dodatku do Sprzedawcy przekraczającego najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
5. Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Dodatek, na adres: MTM Shirts Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 lok. F8 80-755 Gdańsk z dopiskiem „ZWROT”.
6. Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, nastąpi zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania Zamówienia.
7. Uwaga! Konsument odstępujący od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru i cech funkcjonowania rzeczy.
8. UWAGA ! Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 9 marca 2017r., poz. 683), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony towar. Ponieważ jednak przedmiotem świadczenia w ramach nabywania Towarów jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacjiw tym wymiarów podanych przez Konsumenta a nadto służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Oznacza to, iż stosownie do art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 9 marca 2017r., poz. 683) pomimo nabycia Towaru na odległość prawo odstąpienia od Umowy w zakresie Towaru nie będzie Konsumentowi przysługiwało. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości prawo do odstąpienia od umowy w zakresie Dodatków (jako elementów standardowych, nie produkowanych według indywidualnych zamówień), opisane w ustępie 1 powyżej w pełni Konsumentowi przysługuje. 


XI.    ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
1. Niezwłocznie dokonany zostanie zwrot wpłaconej ceny Towaru oraz Dodatku w przypadku:
a. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b. zwrotu Dodatku wskutek odstąpienia od umowy.
c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub Dodatku lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, lub przekazem pocztowym.

XII.    DANE  OSOBOWE
1. Składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient obwiązany jest do zapoznania się z treścią i zaakceptowania Regulaminu Sklepu Internetowego. Brak zaakceptowania Regulaminu Sklepu Internetowego powoduje brak możliwości skutecznego złożenia Zamówienia. Klient składając Zamówienie oświadcza, iż podane przez niego dane są jego danymi osobowymi, w szczególności nie wykorzystuje danych osobowych innych osób.
2. Składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient obowiązany jest do wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę tj. MTM SHIRTS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, nr KRS 0000658279, do dla celów realizacji Zamówienia. Sprzedawca uzyska w ten sposób prawo do gromadzenia i wykorzystania danych osobowych Klienta do celów wystawienia dokumentów niezbędnych w procesie sprzedaży w tym ewentualnych Faktur VAT a także zlecenia dostawy Towaru oraz Dodatków firmom trudniącym się dostawą, pod podany przez Klienta adres. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Klient ma prawo wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych i zgód w tym do żądania ich usunięcia.
3. Klient Sklepu Internetowego ma także możliwość wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie klientów Sprzedawcy dla celów marketingowych. W przypadku wyrażenia tej zgody Sprzedawca tj. MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, nr KRS  0000658279, oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w ramach działalności marketingowej, uzyskają prawo do gromadzenia i wykorzystywania podanych danych osobowych dla celów marketingowych, w szczególności polegających na przygotowywaniu i przesyłaniu, na podany adres e-mail oraz numer telefonu, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2016 poz 1030 z ze zm.). Podane dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w ramach Konta Klienta. Wyrażając zgodę Klient otrzymywać będzie indywidualne informacje o możliwych i dostępnych tylko dla posiadaczy Konta Klienta rabatach, akcjach promocyjnych, specjalnych cenach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowej na podane adres e-mail i numer telefonu, uniemożliwia założenie Konta Klienta. Klient ma prawo wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych i zgód w tym do żądania ich usunięcia.
4. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.hendersonshirts.com, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest MTM SHIRTS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658279, Kapitał zakładowy 86.000 zł, wpłacony w całości, NIP: 5833226133, REGON: 366332046. Klienci mają prawo wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz do żądaniaich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku wyrażenia zgody na gromadzenie i wykorzystywania danych osobowych dla celów marketingowych, do założenia Konta Klienta oraz otrzymywania informacji promocyjnej, reklamowej i handlowej wysyłanej przez Sprzedawcę osobiście lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a  Sprzedawcą w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanego wraz z Towarem lub Dodatkiem paragonu fiskalnego wskazującego na Sprzedawcę, Towar ewentualnie Dodatek, cenę, ilość nabytego Towaruoraz Dodatku.
2. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych Konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.
3. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.hendersonshirts.com przysługują Sprzedawcy. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2018.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl