Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN WYDANIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

www.hendersonshirts.com

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych HENDERSONSHIRTS a w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Wydawcy Kart Podarunkowych.
 • Wydawcą Kart Podarunkowych HENDERSONSHIRTS jest MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658279 Kapitał zakładowy 86.000 zł, wpłacony w całości, NIP: 5833226133, REGON: 366332046 (dalej „Wydawcą Kart Podarunkowych” lub „Wydawcą”).

§ 2

Definicje

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

 • Dodatek – niestanowiący Towaru element, tworzący lub uzupełniający style i trendy w modzie, możliwy do zamówienia i sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.
 • Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie niematerialnej lub plastikowy bon towarowy, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Sklepie Internetowym www.hendersonshirts.com
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Nabywca - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;
 • Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów oraz Dodatków utrzymywana przez Sprzedawcę, poprzez stronę internetową www.hendersonshirts.com
 • Sprzedawca – MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000658279 Kapitał zakładowy 86.000 zł, wpłacony w całości, NIP: 5833226133, REGON: 366332046.
 • Towar – koszule prezentowane jako możliwe do wyprodukowania według indywidualnego zamówienia i sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.
 • Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym;
 • Zamówienie – oferta uszycia i nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w sklepie Internetowym, kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie obejmować może także ofertę nabycia Dodatków.

 § 3

Postanowienia ogólne

 • Karta Podarunkowa może być zrealizowana w Sklepie Internetowym w celu zakupu Towarów. Użytkownik może za pomocą Karty Podarunkowej pokryć również koszty dostarczenia zamówionego Towaru.
 • Karta Podarunkowa może być zrealizowana jednokrotnie przed upływem terminu ważności Karty Podarunkowej.
 • Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. Okres ważności Karty Podarunkowej wskazany jest na Karcie Podarunkowej lub dokumencie sprzedaży Karty Podarunkowej. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu.
 • Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po jej wydaniu w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.
 • Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 • Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 • Wydawca wyda Nabywcy Kartę Podarunkową po uprzednim zaakceptowaniu przez Nabywcę niniejszego Regulaminu co odbędzie się poprzez zaznaczenie pustego pola przy: „Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią Regulaminu wydania i korzystania z Kart Podarunkowych”. W przypadku, gdy Nabywca nie wyraża zgody na treść niniejszego Regulaminu wówczas Wydawca jest uprawniony do odmowy wydania Nabywcy Karty Podarunkowej.

§ 4

Sposób nabycia Karty Podarunkowej

 • Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania ich do realizacji w Sklepie Internetowym Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej nastąpi w drodze korespondencji e-mail na adres Nabywcy wskazany przez Nabywcę w trakcie procesu nabycia Karty Podarunkowej.
 • Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić wyłącznie poprzez wybranie formy płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM lub PRZELEWEM ZWYKŁYM, za pośrednictwem usługi DOTPAY z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnionych przez dotpay sp. z o.o. w szczególności takich jak: przelew elektroniczny, karta płatnicza oraz przelew zwykły. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości zapłaty za Kartę Podarunkową nie można dokonać poprzez wybranie formy płatności: PRZY ODBIORZE.
 • Karty Podarunkowej nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej lub innych bonów towarowych.
 • Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi Wydawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.
 • Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.
 • Do Karty Podarunkowej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175). 

§ 5

Sposób zapłaty Kartą Podarunkową

 • Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna i ważna.
 • W przypadku transakcji dokonywanej przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Użytkownik autoryzuje transakcję poprzez wpisanie unikalnego kodu.
 • Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Nabywcy, jak również wobec Użytkownika, w przypadku gdy Karta Podarunkowa (oraz kod autoryzacyjny, o którym mowa w ustępie poprzedzającym) dostaną się w ręce osób trzecich. Nabywca, poprzez nabycie Karty Podarunkowej, wyraża zgodę na poniesienie ryzyka, że osoba nieuprawniona posłuży się Kartą Podarunkową.
 • Karta Podarunkowa może być użyta jednokrotnie do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 • Realizując Kartę Podarunkową, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie możliwy do wyprodukowania według indywidualnego zamówienia Użytkownika, tj. zgodnie z aktualnie dostępną ofertą Sklepu Internetowego.
 • Z chwilą ustalenia, że Karta Podarunkowa jest ważna (i została prawidłowo autoryzowana), a także ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny wybranego Towaru i/lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w sposób wskazany poniżej, Wydawca zalicza Kartę Podarunkową na poczet ceny Towaru i/lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru.
 • Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem transakcji z użyciem Karty Podarunkowej, obowiązująca w Sklepie Internetowym, w chwili realizacji tego prawa. Wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wyznacza wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru, która została wskazana w Sklepie Internetowym, w chwili składania Zamówienia.
 • W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz/lub wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym.
 • Użytkownik może jednorazowo okazać do realizacji jedynie jedną Kartę Podarunkową, tj. Użytkownik nie może łączyć Kart Podarunkowych celem zsumowania wartości nominalnej Kart Podarunkowych.
 • Po dokonaniu transakcji w Sklepie Internetowym aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych. Użytkownik winien w taki sposób postąpić z Kartą Podarunkową, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie.
 • Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (tj. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do wypłacenia środków pieniężnych z tytułu niewykorzystania Karty Podarunkowej w całości), gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz/lub wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, to Użytkownik otrzymuje nową Kartę Podarunkową o wartości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej pomniejszonej o wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej (lub pomniejszonej o wartość Towaru oraz/lub wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru).
 • Karta Podarunkowa może być zrealizowana przez każdego Użytkownika, który nabędzie Towar przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym poprzez podanie unikalnego kodu znajdującego się na Karcie Podarunkowej. Karta Podarunkowa uprawnia do jej realizacji każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji Karty Podarunkowej.

§ 6

Prawa i obowiązki Nabywcy i Użytkownika

 • Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty Podarunkowej innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty Podarunkowej przez osoby nieupoważnione.
 • Nabywca oraz Użytkownik ponoszą wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

2.   Ani Nabywca ani Użytkownik ani żadna inna osoba posługująca się Kartą Podarunkową nie jest uprawniona do żądania zwrotu środków pieniężnych w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru lub Dodatku, w przypadku gdy za dany Towar lub Dodatek zapłata nastąpiła poprzez wykorzystanie Karty Podarunkowej.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów opłaconych przy pomocy Karty Podarunkowej, środki pieniężne są zwracane Użytkownikowi na Kartę Podarunkową, tj. poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej. W przypadku zwrotu środków pieniężnych Użytkownikowi na Kartę Podarunkową jej okres ważności zostaje przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

§ 7

Uprawnienia i odpowiedzialność Wydawcy

 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
 • W przypadku wskazanym w § 7 ust. 1 a) niniejszego Regulaminu, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy bądź Użytkownikowi pozostałej na Karcie Podarunkowej niewykorzystanej kwoty i tym samym niewykorzystana przez Nabywcę lub Użytkownika kwota przepada. Kwota środków pieniężnych znajdująca się na Karcie Podarunkowej traktowana jest jako zadatek w rozumieniu art.394 kodeksu cywilnego, który przepada na rzecz Wydawcy w przypadku gdy ani Nabywcy, ani żaden Użytkownik, nie skorzysta z Karty Podarunkowej w okres jej ważności. Nie uchybia to jednak uprawnieniu opisanemu w §3 ust.3 niniejszego Regulaminu (zamiana nieważnej Karty Podarunkowej na ważną Kartę Podarunkową).
 • upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;
 • gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;
 • gdy w Sklepie Internetowym wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji;
 • uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne związane z Kartami Podarunkowymi

 • Reklamacje związane z kartami podarunkowymi mogą być składane mailowo na adres info@hendersonshirts.com
 • Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 • Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać w szczególności:
 • Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu (dotyczy jedynie Nabywcy), np. wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Podarunkową lub inny dowód.
 • Reklamację można złożyć korzystając z zakładki „Kontakt”.
 • Wydawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wydawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 • Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Nabywców lub Użytkowników będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.
 • imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (gdy Nabywca lub Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej),
 • datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • żądanie Nabywcy lub Użytkownika,
 • wskazanie przez Nabywcę lub Użytkownika, preferowanego przez Nabywcę lub Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9

Zasady zwrotu Karty Podarunkowej

 • Nabywca będący Konsumentem, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.hendersonshirts.com<="" a><="" li>
 • w"="" class="redactor-autoparser-object">www.hendersonshirts.com
 • W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
 • Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Konsument zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Konsument lub Użytkownik nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie, gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca lub Użytkownik zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca lub Użytkownik wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
 • Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.hendersonshirts.com oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta, dalej ustawa o prawach konsumenta, oraz regulaminu Sklepu Internetowego.
 • Konsument chcący odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową ma prawo (choć nie obowiązek) skorzystać z następującego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 10

Zasady zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej

 • Towary nabyte w Sklepie Internetowym www.hendersonshirts.com
 • W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie Internetowym www.hendersonshirts.com
 • Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary nabyte w Sklepie Internetowym www.hendersonshirts.com
 • W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Dwunastomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej liczony będzie od dnia jej wydania.
 • Użytkownik będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru (Dodatku) zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej. Po upływie 14 dni prawo to wygasa. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swej decyzji o odstąpieniu, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres: info@hendersonshirts.com, ewentualnie pocztą na adres pełnomocnika: MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.
 • Konsument chcący odstąpić od umowy ma prawo (choć nie obowiązek) skorzystać z następującego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość o którym mowa w ust. 5. powyżej zastosowanie mają odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego.
 • W przypadku o którym mowa w ust. 5 powyżej zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, nastąpi zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania zamówienia, tj. (i) w przypadku dokonania płatności za zamówienie w całości Kartą Podarunkową zwrot ceny nastąpi w całości na Kartę Podarunkową/Nową Kartę Podarunkową; (ii) w przypadku częściowej płatności Kartą Podarunkową oraz częściowej płatności przy pomocy każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym zwrot ceny nastąpi w taki sposób w jaki została dokonana płatność, tj. część ceny zapłacona Kartą Podarunkową zostanie zwrócona na Kartę Podarunkową/Nową Kartę Podarunkową, a część ceny zapłacona przy pomocy każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym zostanie zwrócona w przy pomocy tego samego środka płatniczego.
 • UWAGA ! Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony towar. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia w ramach nabywania Towarów jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji w tym wymiarów podanych przez Konsumenta albo służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Oznacza to, iż stosownie do art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, pomimo nabycia Towaru na odległość prawo odstąpienia od Umowy w zakresie Towaru nie będzie Konsumentowi przysługiwało, jeżeli Towar spełni warunki opisane w art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku, gdy Towar jest rzeczą nieprefabrykowaną wyprodukowaną według specyfiki konsumenta (np. odzież szyta na miarę). W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości prawo do odstąpienia od umowy w zakresie Dodatków (jako elementów standardowych, nie produkowanych według indywidualnych zamówień), opisane w ustępie 5 powyżej w pełni Konsumentowi przysługuje.

§ 9

Ochrona danych

 • Wydawca przetwarza dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie nabycia Karty Podarunkowej.
 • Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.hendersonshirts.com.
 • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego dotyczące bonów towarowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy o prawach konsumenta.
 • Przekazanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 • Karta nie podlega zwrotowi Wydawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.
 • Umowa przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej jest zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 • Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych Konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 . roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych w i po tej dacie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin dotychczas obowiązujący pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl